Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

οι μυγοχάφται


οι  μυγοχάφται  και  το  καψώνι  των  πολιτικών  κρατουμένων

Τω καιρώ εκείνω εν τη νήσω καλουμένη Μακρόνησος οι αναμορφούμενοι πολίται είχαν υπό διωγμόν το πτηνόν μυγοχάφτης και τούτο διότι εις το στρατόπεδον που διεβίουν καθ εκάστην κατά τους καλοκαιρινούς μήνας εδιοργανώνοντο αθλοπαιδιαί με έπαθλον εις όποιον περισυνέλλεγε τας περισσοτέρας μυίας την γραπτόν εύφημον μνείαν της μετέπειτα βασιλομήτωρος. Εις όσους δε με περισσόν ζήλον κι απροσκόπτως κι αγογγύστως συνεγκέντρωναν τας πλείστους μνείας  ενίοτε  εδίδετο  χάρις.

οι  εθελόδουλοι  το  χαρώνειον  και  η  εις  Άδου  κάθοδος

Σήμερον οι έγκλειστοι εις την χώραν που ήτο προηγουμένως γνωστή ως Ελλάς οι εθελόδουλοι αναμορφούμενοι πολίται ομοίως ως οι μυγοχάφται καλούνται υπό των Κυριάρχων των Λαών να συνελλέξουν αντί μυιών αποδείξεις ,μαγικούς παπύρους δήλα δη που δεικνύουν την πίστη τους εις το καθεστώς, καταναλώνοντας δάνεια δια να κερδίσουν δωρεάν το χαρώνειον το περατιάτικον δηλαδή τέλος που οφείλουν άμα της εισόδου τους εις τον Άδην. Οι δε τα αντιθέτως πράξαντες και οι αδιαφορούντες δύνανται να μη εισέλθωσιν εις Άδην αυτόν και να μείνουσι  άταφοι  κι  άκλαφτοι  προς  παραδειγματισμόν.

*ο  Άρχων  των  μυιών  Βεελζεβούλ,  ο  έχων  την  εξουσίαν  επί  των  Κυριάρχων  των  Λαών

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...