Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ίλιον: Ζήτω το 1954.Το πορτραίτο της Βασιλίσσης ανεστηλώθη. Βρήκε την θέσιν του παρά των λοιπών πορτραίτων των ηρώων του καθεστώτος.
Η εποχή των εικονοκλαστών παρήλθε ανεπιστρεπτί.
Το πλατύ χαμόγελον της Α.Μ. δεν ήτο ικανόν δια να αποκρύψει τις πολλαπλασιασθείσες κουφάλες και τους συνομώτας.
Η αντιπολίτευσις, ακόμη και η συμπολιτευομένη, διαρκώς επιτιθέμενη, αμφισβητεί το πολίτευμαν.
-Σκασμός! Είστε μόνο το 30% , είπε ο διάδοχος.
-Ανάγωγοι.

Ο λαός των υπηκόων ήτο ευχαριστημένος. Καινοτομία. Δομές.
Τσιφτετέλι – Τσάμικο – Κοκορέτσι – Σπληνάντερο .
Ο ηγέτης Τζιμ Ιλ Τιουνγκ συνεχάρη την αυλήν με τα σύλλογα. Στο εγκάρδιο μήνυμά του, κάλεσε τον φίλον λαόν του Ιλίου και τας σεβαστάς αρχάς των συλλόγων να εργασθούν από κοινού δια την παγκόσμιον ειρήνην. Η οξυδέρκεια και η ωριμότης των υπηκόων των δύο χωρών είναι αυτή που θα αποτελέση το εφαλτήριον δια την παγκόσμιον τάξιν και ασφάλειαν. Συναδελφείτε και ευημερείτε.
Η λότζα του εξ Αμερικής συλλόγου, τα αξαδέρφια, επιβράβευσε την επανεκλογήν και απέδωσε τας πρέπουσας τιμάς με χειραψίαν αλύσου άνευ χειροκτίων.

Το παρδαλό κατσίκι μπεμπένισε καγχάζοντας.
-Ζήτω το 1954! Μπράβο σας και Ζήτω σας.
-Γούστο μου καπέλο μου και καπελαδούρα μου! ήτο η απάντησις της Α.Μ.
Όμως ο Βασιλεύς αντί καπέλου˙ ενεφόρη στέμμα, εις άλλο δε παραμύθι, ήτο γυμνός.
Ο λαός των υπηκόων ήτο ευχαριστημένος.
-Ζήτω το 1954! Μπράβο σας και Ζήτω σας.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...