Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ίλιον, το τέλος των ποδηλατοδρόμων

    το ευτυχές ατύχημα της Χέλγκας


 Ήταν την προηγούμενη Πέμπτη το απόγευμα που η Χέλγκα, διάσημη γερμανίδα τουρίστρια και ποδηλάτις, έχασε τον προσανατολισμόν της όταν προσέκρουσε  σε 4Χ4 ποδηλατικόν όχημα 1800 κυβικών, στελέχους της δημοτικής  αρχής που το εχρησιμοποίη δια τας μετακινήσεις του εις τα δημοτικά συμβούλια˙ και το εστάθμευε επί της ανωφερείας του ποδηλατοδρόμου.

 Αμέσως η καλλίπυγος νεαρά τουρίστρια, με την ρόδαν ανά χείρας, εξέβαλον δις και τρις κραυγήν διάτορον απελπισίας Hilfe μη δυνάμενη να αντιδράσει. Φευ! Ματαίως όμως ! Εν τοιάυτην στιγμήν ουδείς εκ των ποδηλατιστών που επροσήρχοντο εις το έκτακτον δημοτικόν συμβούλιον ενεφάνη. Έντρομος και πανικόβλητος η άρια καλλονή έμεινε ημίγυμνος, καθότι χειμερινή ποδηλάτις, και  εβλαστήμα εις την μητρικήν της διάλεκτον. Κάλεσε τότε, ειδούσα  τον ουρανόν ως σφονδύλιον, έμπληστη πυρός και μανίας, τον μνηστήραν της μητρός της, γενικόν επιθεωρητήν Ποδηλατοδρόμων και επίτροπον  Νοτιοανατολικής Πτέρυγος της Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας, κ. Κλάξον,  και κλαίουσα γοερώς του τα είπε όλα, με το ӓ με το ß και το ss.

Η αντίδρασις του Επιτρόπου ήτο αφνιδίως καταιγιστική! ’’Ματαιώνεται οριστικώς και αμετακλήτως η επέκτασις του δικτύου των ποδηλατοδρόμων εις τον υπαίτιον του ατυχήματος Δήμον’’. Εκείνο το βράδυ θα εσυνεζητείτο  εις το δημοτικόν συμβούλιον, προ ημερησίας διατάξεως, η θεσμοθέτησις διοδίων εις τους δημοτικούς ποδηλατοδρόμους και η ανάθεσις είσπραξης, ως και ο καθορισμός αντιτίμου εις αυτούς, από γνωστόν της δημοτικής αρχής εργολάβον.  Φευ! Ματαίως όμως ! ‘’Φέρτε μου ισοδύναμα  δια να καλυφθούν οι απώλειες των εσόδων’’ τόνισε πιεστικώς ο δήμαρχος, και συνεπλήρωσε ορμώμενος υπό το δικαίου που τον εκατέπνιγε, ‘’χωρίς τους  ποδηλατόδρομους  θα πληγεί ανεπανορθώτως  ο τουρισμός και οι κατασκευές, τι να είπω εις τους πληγέντας επαγγελματίας πάρεξ αυτού˙ Καταγγέλλω το μνημόνιον και το καταψηφίζω’’.
 

Η φοράς εν τω αλώνι, ταρασσομένη ηκούσας ταύτα, έπραξεν αξιοπρεπώς την φυσικήν της ανάγκην. Η Χέλγκα αηδιάσασα, έσχισε διαμπερώς το πολύτιμον καλσόν εκ φυσικής μετάξης, δώρον αλιέως θαυμαστού  της, στο δικτύωμα του οποίου είχον παγιδευθή ανομολόγητα πάθη αναριθμήτων εραστών.

Ήτο νυξ. Έπνεε άνεμος σφοδρός και παγερός. Ηνοιξαμένης  της κεκαθορισμένης συζητήσεως  ηκούσθη εξ φωνής φρέατος, ’’πλάνην οικτράν πλανάσθε’’. Ήτο το μαϊμούλιον που παρίστατο αθέατο και ωμίλει την ανθρωπινήν αψόγως. « Ό,τι  πράττομεν, το πράττομεν ίνα αποφύγωμεν την άβυσσον της ανίας ήτις αποκαλύπτει το κενόν της υπάρξεώς μας ».

Τότε ήτο που είδα την νεαράν γεγυμνασμένην αλλοδαπήν, εκστασιασμένην υπό των λόγων του ανθρωποειδούς, να χάνεται δια παντός εν τω σκότει της νυκτός, φεύγουσα  ταχέως εκ του ποδηλατοδρόμου δικάβαλον, μετά τινός μαϊμουλίου, που εγνώριζε ενδελεχώς τας απαντήσεις εις τας φιλοσοφικάς της απορίας .
Εις τον χώρον όπου ηυδοκίμησεν η φιλοσοφία και η τέχνη, εν απροσδόκητον ατύχημα ανέτρεψε την συμπαντικήν ροήν των μαγνητικών καταιγίδων.
  
Η Χέλγκα ανήβρε επιτέλους και ηράσθη σφόδρα˙ το έτερον μισόν της.


Ζηλέψαντες οι του συμβουλίου αρχόμενοι, ωμίλησαν την μαϊμουδικήν άνευ διδασκάλου τιμώντας το μαϊμουδικόν  πολίτευμα  με υπερβάλλοντα ζήλον.
 

Η εξάπλωσις της μαϊμουδίτιδος, ως οιστρώδους ασθένειας, πήρε γιγαντιαίας και καθολικάς διαστάσεις εις την Νοτιοανατολικήν επικράτειαν  της Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας.
 
Η μετάλλαξις των ειδών συντελείτο εις λογαριθμικήν κλίμακαν.

Ως και ο  ΑντωνοΒαγγέλης, γνωστό δικέφαλον θηλαστικόν, εθεάθη να εκστομίζει μαϊμουδισμούς, ιδιωτικώς μα και δημοσίως, δελεάζοντας  δεόντως τις Χέλγκες εκ του Βορρά. Το πλήγμα ήτο μέγα. Ουχί δια τον τουρισμόν, που ηυξήθη, μα δια την δαρβινικήν θεωρίαν της εξελίξεως των ειδών, που εκλονίσθη εκ των θεμελίων.

Ο πίθηκας είναι που κατάγεται εκ του ανθρώπου και ουδεμίαν επιστημονικήν ισχύν έχει το αντίστροφον.


*Ο Διογένης ο Κύων συχνά κυκλοφορούσε την ημέρα με έναν αναμμένο φανό, όταν τον ρωτούσαν "γιατί κρατάς φανό, ημέρα;" αυτός απαντούσε "ψάχνω να βρω τίμιους ανθρώπους". O Διογένης έψαχνε να βρει ένα ανθρώπινο ον, αλλά έλεγε πως έβλεπε μόνο κατεργάρηδες και αχρείους, μαϊμούδες δηλαδή.


**Ταις ημέραις εκείναις καινοφανής αστήρ, διέγραψεν τροχιάν ελλειπτικήν πέριξ των ποδηλατοδρόμων. Οι λατρευταί της Μάιμως ως λαίλαψ, ο εις τον άλλον εξηγόραζεν, πωλώντας μερίδια του πολιτεύματος. Λεξικογράφοι έκαιαν ταις γραμματικαίς και εξύμνουν το ψεύδος. Εξηπατώντας διέσπειραν την φρενοβλαβίωσιν. Αι ανηρχόμεναι κάσται εξέλλειπον. Η φαιδρά πορτοκαλέα, αντωνοβαγγέλαινα η ενδημική, έβγαλε ακάνθους δυσώδεις και πυώδεις. Ο προστάτης του πολιτεύματος˙ δαίμων πίθηκος Χανουμάν του ινδουιστικού πανθέου, εξέδωσε  διάταγμα σφαγής των νηπίων που έφεραν ακόμη ανθρωπινά χαρακτηριστικά.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...