Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

πεθαίνοντας στη Γάζα. (προσοχή ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες)


πεθαίνοντας  στη  Γάζα
οι  μακελλάρηδες  ξανά  στο  ακόνι  σίμωσαν
το  Δράκοντα  τον  πεινασμένο  τον  αρχαίο  να  ταΐσουν
και  τρόχισαν  μαχαίρια  νέες  ζωές   να  πάρουνΕν  τη  προαιρέσει  η  μοχθηρία  και  το  αδικείν .  Αριστοτέλης 
μετάφραση: η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση
( και όχι τυχαία ή κατά λάθος )


Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν· ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.
καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς  παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
῾Ορᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

αποσπάσματα από τα ευαγγέλια : Λουκά 18,15-17/ Ματθαίου 18,2-4 / Ματθαίου 18,10
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...